Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza członków LGD na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 13.00 w Restauracji Marsylio ul Wyszyńskiego 48  w Lipnie.

Program Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Lipno, dnia 27.05.2022 r.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 7. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych Zarządu za 2021 r. i IV kadencję.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 10.  Dyskusja
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 - przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021r. (Uchwała nr 1/2022)

 - udzielenia zarządowi   absolutorium  za 2021 r. i IV kadencję (Uchwała nr 2/2022)

 1. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Członka Rady Andrejusa Sivickisa
 1.  Przerwa.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3.  Wybory do Zarządu:

- Prezesa Zarządu Stowarzyszenia (Uchwała nr 3/2022)

- Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia (Uchwała nr 4/2022)

- Członków Zarządu Stowarzyszenia (Uchwały nr 5/2022, 6/2022, 7/2022)

- Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia  (Uchwały nr 8/2022, 9/2022, 10/2022)

- Wybory uzupełniające do Rady LGD (Uchwała nr 11/2022)

 1. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 2.  Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na 2022 r .
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działania na 2022 r. (Uchwała nr 12/2022).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na 2022 r. (Uchwała nr 13/2022).
 5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 6.  Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Załączniki:

Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.