foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj114
WczorajWczoraj211
W tygodniu W tygodniu 539
W miesiącuW miesiącu5246
WszystkichWszystkich146252

Ankieta

W dniu 24.09.2018 zakończyliśmy przymowanie wniosków w naborze 1/2018 na "Zakłądanie działalności gospodarczych". W ciągu 11 dni naboru udzieliliśmy  25 konsultacji i przyjęliśmy 29 wniosków. Pracownicy biura dokonują wstępnej weryfikacji wniosków, po sprawdzeniu dokumentów Rada LGD dokona oceny ich zgodności z LSR a następnie przyzna punkty zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. Wyniki konkursu pojawią sie na stronie www Stowarzyszenia w ciągu 45 dni od dnia zakończenia naboru.

Na zakończenie lata przygotowaliśmy dla Państwa 3 imprezy plenerowe. 15 września bawiliśmy się z Państwem na Pikniku Rodzinnym w Jastrzębiu. 22 września zaprosiliśmy Państwa do Chrostkowa i Skępego . Stałym elementem naszych imprez jest prezentacja lokalnych talentów, dzieci  i dorosłych działających rozwijających swoje talenty w domach kultury i grupach folklorystycznych. Najliczniej publiczność przybywała na występ gwiazdy wieczoru, bawili Państwa Dawid Smoliński, Model MT i SELFIE . Zwieńczeniem każdej z imprez była zabawa taneczna do północy. Na kolejne imprezy plenerowe zapraszamy Państwa w 2019 r.

W okresie od sierpnia do września 2018 r wspólnie z 5 LGD-ami z województwa kujawsko-pomorskiego organizowaliśmy Patrol Historyczny Pogranicze Chrześcijaństwa. Impreza miała na celu przybliżenie mieszkańcom regionu kultury okresu średniowiecza. Każde spotkanie było żywa lekcją historii, uczestnicy spotkania na przygotowanych stoiskach mogli spróbować sił w łucznictwie, garncarstwie, jeździe konnej, najmłodsi pisali gęsim piórem, malowali figurki, oraz próbowali swoich sił w konkurencjach zwieńczonych pasowaniem na rycerza. Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Pan Andrzej Szalkowski w sposób przystępny i obrazowy opowiadał o życiu ludzi z tamtego okresu , w czym chodzili ubrani, co jedli, jak żyli. Patrol dotarł do 10 gmin obszaru naszego LGD, w każdej gminie gościł 3 godziny. Dziękujemy wszystkim gościom Patrolu za przybycie, wnioskując z entuzjastycznych opinii na facebook impreza się Państwu podobała, dołożymy wszelkich starań aby kontynuować ten rodzaj promocji regionu.

1. Wniosek należy złożyć w teczce tekturowej z zawieszką

2. Wniosek w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

3. W celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy załączyć 2 płyty CD z nagranym: Wnioskiem, Biznes Planem oraz Kartą Opisu Operacji

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis stanowiący załącznik do wniosku

5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie mieszkańców w miejscowości gdzie będzie zlokalizowana inwestycja.

6. Oświadczenie o stworzonych miejscach pracy

7. Oświadczenie o rozpowszechnianiu informacji dotyczącej otrzymania dofinansowania projektu za pośrednictwem LGD

8. Oferty na planowane zakupy.

Załączniki

Wzór oferty

Formularz informacji

Oświadczenie w sprawie dostarczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej, odbędzie się 5 września 2018 r.  w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 2. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00. 

Program szkolenie

9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników

Część I szkolenie

10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.

11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawani a punktów.

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa

Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

14:15 - 14:30 Przerwa kawowa

14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu

16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 1/2018 "Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej". Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest  przez biuro  Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

nabor3

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27.08.2018 r.

(miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków:  10.09.2018 - 24.09.2018 r.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, które zawarte zostały przez beneficjantów w ramach naboru wniosków w zakresie tematycznym operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie . Warsztaty odbędą się 31 sierpnia 2018 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 10.00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, które zawarte zostały przez beneficjantów w ramach naboru wniosków w zakresie tematycznym operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Warsztaty odbędą się 30 sierpnia 2018 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 10.00

: "Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Centrum Projektów Europejskich

Partner wiodący:

PROFESJA Centrum Aktywności Zawodowej jest firmą doradczo - szkoleniową o charakterze ogólnopolskim, z siedzibą główną w Poznaniu, która od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty unijne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PROFESJA CAZ to również biuro rekrutacyjne oraz instytucja szkoleniowa.

Partnerzy krajowi:

Fundacja Partycypacji Społecznej powstała w celu promowania działań na rzecz aktywności społecznej. Nasze główne założenia to m.in. prowadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Prowadzimy projekty, których celem jest integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz równości szans, promocja zatrudnienia, samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości.

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze jest firmą doradczo - szkoleniową specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Funkcjonuje na rynku od listopada 2009 roku.

Partner ponadnarodowy:

Fundacja Grone-Schule z siedzibą główną w Hamburgu, założona ponad 120 lat temu, jest jedną z wiodących prywatnych instytucji edukacyjnych w Niemczech. Grone posiada 228 oddziały oraz liczne centra edukacyjne i warsztaty szkoleniowe na terenie całych Niemiec. W skład grupy Grone wchodzi także 8 szkół zawodowych. Grupa Grone realizuje projekty związane z rynkiem pracy finansowane z różnych źródeł, m.in. Erasmus+, EFS, programów rządu federalnego Niemiec i rządów krajów związkowych.

Celem projektu jest rozszerzenie projektów standardowych, realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 i  współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 o komponent współpracy ponadnarodowej jako narzędzia zapewnienia  wartości dodanej dla realizacji celów tych  projektów.

Beneficjentom projektów standardowych, którzy chcą rozszerzyć projekt o współpracę ponadnarodową, wnioskodawca udzieli wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia partnerstwa ponadnarodowego i finansowego w formie grantów o max. wartości 100.000 zł na zasadach określonych w procedurze grantowej.

Jest to pierwszy projekt grantowy w Polsce, w ramach którego beneficjenci z Polski będą mogli rozszerzyć projekty standardowe o współpracę ponadnarodową z podmiotami z obszaru całej Unii Europejskiej.

Przewidziana liczba grantobiorców wynosi co najmniej sto. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, co oznacza, że zagwarantowany jest równy dostęp do informacji i możliwość ubiegania się o granty przez podmioty ze wszystkich województw.

Materiał udostepniamy na prośbę Fundacji Partycypacji Społecznej

 

ikonkaa