logo
LGD - Dobrzyń nad Wisłą - Lokalna Grupa Działania
You are here: Strona Główna arrow Lokalna Grupa Działania
lip 10 2011
Lokalna Grupa Działania Utwórz PDF Drukuj
Redakcja: Administrator   
10.07.2011.

Proces budowania partnerstwa w ramach Programu Leader + został zapoczątkowany w połowie 2004 roku przez przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – działającego na rzecz promocji i rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej oraz Fundacji Centrum Edukacji Wiedzy i Rozwoju CEWIR stawiającej sobie za cel wsparcie rozwoju obszarów wiejskich województwa. Zorganizowane w tym okresie spotkania oraz cykl konsultacji z przedstawicielami samorządów oraz organizacji społecznych i gospodarczych doprowadziło do powstania koncepcji utworzenia na tym obszarze 2 Lokalnych Grup Działania – w regionie południowych i północnym. Zwieńczeniem tych zabiegów było złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez gminę Dobrzyń nad Wisłą w ramach I Schematu Programu Leader + który uzyskał dofinansowanie. Tym samym pod koniec października rozpoczęto realizację projektu którego głównymi efektami miały być uformowanie Lokalnej Grupy Działania. W ramach projektu w okresie od października 2005 roku do maja 2006 przeprowadzono na całym obszarze 3 cykle spotkań szkoleniowych i konsultacji oraz 2 seminaria z lokalną społecznością na temat kształtu i składu formułującego się partnerstwa oraz kierunków rozwoju obszarów wiejskich regionu. W trakcie nich przeprowadzono ponad 40 spotkań informacyjnych z mieszkańcami regionu – przy czym zwracano uwagę aby umożliwić udział w projekcie przedstawicieli 3 sektorów. Efektem tych prac było zarejestrowanie na początku stycznia 2006 roku LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym.

            Po zakończeniu realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie wraz z przygotowaną Zintegrowaną Strategią Obszarów Wiejskich, który otrzymał dofinansowanie. Dzięki temu LGD w okresie od lutego 2007 do maja 2008 roku realizowało projekt w ramach II Schematu Pilotażowego programu Leader + który został zakończony i rozliczony zgodnie z przyjętym harmonogramem.

            Jednocześnie, po zakończeniu projektu w ramach II Schematu Programu Leader LGD w połowie 2008 roku przeprowadziło szereg spotkań ze społecznością lokalną w ramach których dyskutowano nad kształtem Programu Leader w latach 2007-2013. Jednym z celów tych spotkań były także konsultacje wymaganych zmian statutowych jakie wymuszają na LGD zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U z 2007r. Nr 64, poz.427. ze zm.) oraz kwestia poszukiwania kandydatów do nowego organu LGD - Rady Stowarzyszenia tak aby zapewnić maksymalna reprezentatywność wszystkich 3 sektorów. Zwieńczeniem prowadzonych działań i konsultacji związanych z dostosowaniem formy prawnej do wymagań PROW 2007-2013 były obrady Walnego Zgromadzenia Członków LGD w na których m.in.:

  • dostosowano zapisu Statutu LGD do wymagań PROW 2007-2013,
  • powołano nowy organ decyzyjny LGD – Radę Stowarzyszenia,

Od tego momentu Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym obejmującym przedstawicieli zarówno podmiotów sektora publicznego jaki i gospodarczego oraz społecznego - jej status prawny, system funkcjonowania oraz skład osobowy jej organów w pełni odpowiadają potrzebom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 

charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD.

 

            Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością. Według tych samych zapisów członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • zwyczajnych,
  • wspierających,

         Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zamieszkała na terenie z wymienionych gmin: Obrowo, Czernikowo, Bobrowniki, Lipno, Kikół, Chrostkowo, Wielgie, Tłuchowo, Skępe, Dobrzyń nad Wisłą, która złoży deklarację członkowską oraz wystawiony na piśmie list referencyjny od dwóch członków Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być również osoba fizyczna zamieszkała poza terenem gmin, dokumentująca się kwalifikacjami i dwuletnim doświadczeniem z zakresu planowania, wdrażania i rozliczania przedsięwzięć dofinansowywanych przy udziale środków pomocowych, w szczególności Unii Europejskiej, która utożsamia się z działalnością Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba prawna zainteresowana jego działalnością, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Osoba prawna przystępuje do Stowarzyszenia na podstawie uchwały o przystąpieniu wydanej przez uprawiony do tego organ i jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

Zapisy statutu wskazują również, że Stowarzyszenie jest organizacją otwartą i chętną do nawiązywania współpracy z nowymi instytucjami czy osobami, a proces budowania partnerstwa w ramach LGD ma charakter ciągły.

 Należy również podkreślić, iż proces budowy partnerstwa nie kończy się na przygotowaniach do realizacji Programu Leader w ramach PROW 2007-2013. Od początku formowania się LGD, w trakcie spotkań z mieszkańcami regionu oraz w fazie formowania się Grupy zwracano uwagę na potrzebę dalszego, ciągłego umacniania więzi między dotychczasowymi partnerami, budowaniu instytucji LGD i możliwości rozszerzania składu Stowarzyszenia, a także otwieraniu się na nowych partnerów.

            W ramach zapisów statutowych Stowarzyszenie przewiduje również procedurę zmian składu LGD także po stronie skreślenia danej instytucji spośród członków LGD. W tym kontekście zapisy statutu mówią, że członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:

·         dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi

·         śmierci członka, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

·         pozbawienia praw publicznych,

  • skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia statutu, obowiązków członka Stowarzyszenia lub zachowania naruszającego dobre imię Stowarzyszenia.

O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia orzeka Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków skreślonemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Obecnie członkami LGD są 41 organizacje i osoby fizyczne. Jednocześnie partnerstwo w ramach LGD spełnia wymagania partnerstwa trójsektorowego - wśród członków Stowarzyszenia znajdują się przedstawiciele wszystkich 3 sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Szczegółowe dane dotyczące wszystkich członków LGD przedstawia poniższa tabela.

Tab. Członkowie LGD

 

Lp

Imie i Nazwisko członka albo nazwa członaka/partnera

Sektor

Funkcja

1

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą,

reprezentant : Ryszard Bartoszewski

Publiczny

Członek Rady

2

Gmina Wielgie , reprezentant : Jan Wadoń

Publiczny

Członek Rady

3

Gmina Tłuchowo, reprezentant :Andrzej Kurowski

Publiczny

Członek Rady

4

Gmina Czernikowo,  reprezentant: Daniel Świdurski

Publiczny

Członek Rady

5

Gmina Obrowo reprezentant: Marzena Słupczewska

Publiczny

Członek Rady

6

Gmina Kikół, reprezentant: Julita Borucka-Kozłowska

Publiczny

Członek Rady

7

Gmina Lipno, reprezentant: Grzegorz Koszczka

Publiczny

Członek Rady

8

Miasto i Gmina Skępe, reprezentant: Rafał Gołębiewski

Publiczny

Członek Rady

9

Gmina Bobrowniki, reprezentant: Paweł Grudowski

Publiczny

Członek Rady

10

Gmina Chrostkowo, reprezentant: Dariusz Zalewski

Publiczny

Członek Rady

11

Piotr Murszewski

Społeczny

Prezes Zarządu

12

Piotr Wiśniewski

Społeczny

V-ce Prezes Zarządu

13

Jarosław Zielonka

Społeczny

 

14

Renata Gołębiewska

Społeczny

Członek Zarządu

15

Aneta Sobiecka-Cymerman

Społeczny

 

16

Kazimierz Sajnóg

Społeczny

17

Elżbieta Lipińska

Społeczny

-

18

Jadwiga Padlewska

Społeczny

-

19

Józef Szmelter

Społeczny

 

20

Krzysztof Wajer

Społeczny

-

21

Adrian Zalewski

Społeczny

Członek Komisji Rewizyjnej

22

Urszula Brzozowska

Społeczny

Członek Zarządu

23

Maria Jolanta Wyborska

Gospodarczy

Członek Rady

24

Krzysztof Grudewicz

Społeczny

Członek Rady

25

Henryka Sajnóg

Społeczny

Członek Rady

26

Iwona Strzałkowska

Społeczny

Członek Rady

27

Julia Wszelaki, reprezentant Roland Jankowski

Gospodarczy

Członek Rady

28

Dariusz Domagalski

Gospodarczy

Członek Rady

29

Andrejus Sivickis

Społeczny

Członek Rady

30

Artur Kuczmarski

Społeczny

Członek Rady

31

Krzysztof Jaworski

Społeczny

Członek Rady

32

Proksen Sp. z o.o. reprezentant: Tymon Kokot

Gospodarczy

-

33

Wioletta Cichowicz

Społeczny

Członek Rady

34

Agnieszka Bieńkowska

Społeczny

-

35

Magdalena Zabłotowicz

Społeczny

-

36

Piotr Drużyński

Społeczny

37

Aneta Kisielewska

Społeczny

 

38

Danuta Kwiatkowska

Społeczny

-

39

Marta Deskiewicz

Społeczny

-

40

Gizela Antonowicz

Społeczny

-

41

Michał Kokot

Społeczny

-

42

Domagalska Beata

Społeczny

 Członek Komisji Rewizyjnej

43

Tymon Michał Kokot

Społeczny

Członek Zarządu

44

Tomasz Nocny

Społeczny

 

45

Monika Siemiątkowska

Społeczny

 Członek Komisji Rewizyjnej
Rada LGD  

Rada wybierana jest przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. Rada składa się z dwudziestu członków, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Rady. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Rada jest organem decyzyjnym, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, które mają być finansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Zasady funkcjonowania Rady określa przedstawiony w punkcie 5 Regulamin Rady. Rada Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

Na podstawie zapisów Statutu LGD (art. 17.1 pkt. 9) nie można łączyć funkcji w organie decyzyjnym z funkcją w zarządzenie lub organie kontroli (Komisji Rewizyjnej). Zasada ta jest w pełni przestrzegana w przypadku Stowarzyszenia gdzie żadna z osób nie jest jednocześnie członkiem Rady Stowarzyszenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

            Szczegółowe dane na temat członków organu decyzyjnego przedstawia poniższa tabela. Jednocześnie w załączeniu do wniosku o dotacje przedstawiono dokumenty potwierdzające przedstawicielstwo danego sektora w Radzie. 

 

Tab. Skład organu decyzyjnego.

L.p
Imię i nazwisko
Gmina
Sektor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Daniel Świdurski
Andrejus Sivickis
Ryszard Bartoszewski
Artur Kuczmarski
Julita Borucka – Kozłowska
Maria Jolanta Wyborska
Jan Wadoń
Krzysztof Grudewicz
Marzena Słupczewska
Henryka Sajnóg
Andrzej Kurowski
Iwona Strzałkowska
Grzegorz Koszyczka
Wioletta Cichowicz
Dariusz Zalewski
Roland Jankowski
Dariusz Domagalski
Paweł Grudowski
Krzysztof Jaworski
Rafał Gołębiewski
Czernikowo
Czernikowo
Dobrzyń nad Wisłą
Dobrzyń nad Wisłą
Kikół
Kikół
Wielgie
Wielgie
Obrowo
Obrowo
Tłuchowo
Tłuchowo
Lipno
Lipno
Chrostkowo
Chrostkowo
Bobrowniki
Bobrowniki
Skępe
Skępe
Publiczny
Społeczny
Publiczny
Społeczny
Publiczny
Gospodarczy
Publiczny
Społeczny
Publiczny
Społeczny
Publiczny
Społeczny
Publiczny
Społeczny
Publiczny
Gospodarczy
Gospodarczy
Publiczny
Społeczny
Publiczny
 

Aktualizacja ( 24.07.2011. )
 
następny artykuł »


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie.
Projekt wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach dzialania:
Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Strona sfinansowana zostala ze srodków Unii Europejskiej i Skarbu Panstwa w ramach
Programu LEADER