foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj273
WczorajWczoraj222
W tygodniu W tygodniu 1432
W miesiącuW miesiącu3326
WszystkichWszystkich475515

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

W dniu 24.09.2018 zakończyliśmy przymowanie wniosków w naborze 1/2018 na "Zakłądanie działalności gospodarczych". W ciągu 11 dni naboru udzieliliśmy  25 konsultacji i przyjęliśmy 29 wniosków. Pracownicy biura dokonują wstępnej weryfikacji wniosków, po sprawdzeniu dokumentów Rada LGD dokona oceny ich zgodności z LSR a następnie przyzna punkty zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. Wyniki konkursu pojawią sie na stronie www Stowarzyszenia w ciągu 45 dni od dnia zakończenia naboru.

Na zakończenie lata przygotowaliśmy dla Państwa 3 imprezy plenerowe. 15 września bawiliśmy się z Państwem na Pikniku Rodzinnym w Jastrzębiu. 22 września zaprosiliśmy Państwa do Chrostkowa i Skępego . Stałym elementem naszych imprez jest prezentacja lokalnych talentów, dzieci  i dorosłych działających rozwijających swoje talenty w domach kultury i grupach folklorystycznych. Najliczniej publiczność przybywała na występ gwiazdy wieczoru, bawili Państwa Dawid Smoliński, Model MT i SELFIE . Zwieńczeniem każdej z imprez była zabawa taneczna do północy. Na kolejne imprezy plenerowe zapraszamy Państwa w 2019 r.

W okresie od sierpnia do września 2018 r wspólnie z 5 LGD-ami z województwa kujawsko-pomorskiego organizowaliśmy Patrol Historyczny Pogranicze Chrześcijaństwa. Impreza miała na celu przybliżenie mieszkańcom regionu kultury okresu średniowiecza. Każde spotkanie było żywa lekcją historii, uczestnicy spotkania na przygotowanych stoiskach mogli spróbować sił w łucznictwie, garncarstwie, jeździe konnej, najmłodsi pisali gęsim piórem, malowali figurki, oraz próbowali swoich sił w konkurencjach zwieńczonych pasowaniem na rycerza. Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Pan Andrzej Szalkowski w sposób przystępny i obrazowy opowiadał o życiu ludzi z tamtego okresu , w czym chodzili ubrani, co jedli, jak żyli. Patrol dotarł do 10 gmin obszaru naszego LGD, w każdej gminie gościł 3 godziny. Dziękujemy wszystkim gościom Patrolu za przybycie, wnioskując z entuzjastycznych opinii na facebook impreza się Państwu podobała, dołożymy wszelkich starań aby kontynuować ten rodzaj promocji regionu.

1. Wniosek należy złożyć w teczce tekturowej z zawieszką

2. Wniosek w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

3. W celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy załączyć 2 płyty CD z nagranym: Wnioskiem, Biznes Planem oraz Kartą Opisu Operacji

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis stanowiący załącznik do wniosku

5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie mieszkańców w miejscowości gdzie będzie zlokalizowana inwestycja.

6. Oświadczenie o stworzonych miejscach pracy

7. Oświadczenie o rozpowszechnianiu informacji dotyczącej otrzymania dofinansowania projektu za pośrednictwem LGD

8. Oferty na planowane zakupy.

Załączniki

Wzór oferty

Formularz informacji

Oświadczenie w sprawie dostarczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej, odbędzie się 5 września 2018 r.  w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 2. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00. 

Program szkolenie

9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników

Część I szkolenie

10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.

11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawani a punktów.

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa

Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

14:15 - 14:30 Przerwa kawowa

14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu

16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 1/2018 "Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej". Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest  przez biuro  Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

nabor3

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27.08.2018 r.

(miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków:  10.09.2018 - 24.09.2018 r.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, które zawarte zostały przez beneficjantów w ramach naboru wniosków w zakresie tematycznym operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie . Warsztaty odbędą się 31 sierpnia 2018 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 10.00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, które zawarte zostały przez beneficjantów w ramach naboru wniosków w zakresie tematycznym operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Warsztaty odbędą się 30 sierpnia 2018 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 10.00

: "Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Centrum Projektów Europejskich

Partner wiodący:

PROFESJA Centrum Aktywności Zawodowej jest firmą doradczo - szkoleniową o charakterze ogólnopolskim, z siedzibą główną w Poznaniu, która od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty unijne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PROFESJA CAZ to również biuro rekrutacyjne oraz instytucja szkoleniowa.

Partnerzy krajowi:

Fundacja Partycypacji Społecznej powstała w celu promowania działań na rzecz aktywności społecznej. Nasze główne założenia to m.in. prowadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Prowadzimy projekty, których celem jest integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz równości szans, promocja zatrudnienia, samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości.

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze jest firmą doradczo - szkoleniową specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Funkcjonuje na rynku od listopada 2009 roku.

Partner ponadnarodowy:

Fundacja Grone-Schule z siedzibą główną w Hamburgu, założona ponad 120 lat temu, jest jedną z wiodących prywatnych instytucji edukacyjnych w Niemczech. Grone posiada 228 oddziały oraz liczne centra edukacyjne i warsztaty szkoleniowe na terenie całych Niemiec. W skład grupy Grone wchodzi także 8 szkół zawodowych. Grupa Grone realizuje projekty związane z rynkiem pracy finansowane z różnych źródeł, m.in. Erasmus+, EFS, programów rządu federalnego Niemiec i rządów krajów związkowych.

Celem projektu jest rozszerzenie projektów standardowych, realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 i  współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 o komponent współpracy ponadnarodowej jako narzędzia zapewnienia  wartości dodanej dla realizacji celów tych  projektów.

Beneficjentom projektów standardowych, którzy chcą rozszerzyć projekt o współpracę ponadnarodową, wnioskodawca udzieli wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia partnerstwa ponadnarodowego i finansowego w formie grantów o max. wartości 100.000 zł na zasadach określonych w procedurze grantowej.

Jest to pierwszy projekt grantowy w Polsce, w ramach którego beneficjenci z Polski będą mogli rozszerzyć projekty standardowe o współpracę ponadnarodową z podmiotami z obszaru całej Unii Europejskiej.

Przewidziana liczba grantobiorców wynosi co najmniej sto. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, co oznacza, że zagwarantowany jest równy dostęp do informacji i możliwość ubiegania się o granty przez podmioty ze wszystkich województw.

Materiał udostepniamy na prośbę Fundacji Partycypacji Społecznej

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25