foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj268
WczorajWczoraj217
W tygodniu W tygodniu 2046
W miesiącuW miesiącu6923
WszystkichWszystkich496663

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 01.06.2021r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021. o godz. 14.00 w Restauracji Marsylio ul Wyszyńskiego 48  w Lipnie. Na stronie lgddobrzyn.pl udostępnione są dokumenty: Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Z poważaniem

     Prezes Piotr Wiśniewski

Załączniki:

Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa

Czytaj więcej...

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2021 w zamian za święto przypadające w sobotę będącą dniem wolnym od pracy ( 1 maja 2021 r.) piątek 4 czerwca 2021 r. został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w wyżej wskazanym dniu Urząd będzie zamknięty.

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 12.05.2021 r. o godz.16:00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego 1/G/2021   przeprowadzonego   w terminie 29.03.2021  do 12.04.2021 r

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,   w tym  wnioski    o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 12.05.2021r.

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Jan Wadoń

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt.  "Rolniczy handel detaliczny-nowa ścieżka dla wytwórcy oraz sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych". Łączenie programem Teams w piątek (09.04.2021 r.) o godz. 10:00. Szkolenie poprowadzi Pani Laura Maciejewska z KPODR o. Zarzeczewo.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35a64229aa96491487d796b00527e95e%40thread.tacv2/1616419445568?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%22f365986b-f26b-4fd6-9fa4-5f84637386de%22%7d

forest 2165911 1920Informujemy iż trwają przygotowania do realizacji projektu współpracy pn. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! Wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych” na ostatniej prostej.

Obecnie trwa weryfikacja uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy, a w najbliższym czasie spodziewamy się podpisania umowy o dofinansowanie. Wnioskowana kwota wsparcia to blisko 222 000,00 zł.

Czytaj więcej...

                                                                         Dobrzyń nad Wisłą, dnia 17.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

na podstawie zapisów Rozdziału III § 9 pkt. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy  ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 22.03.2021 r. o godz. 16.00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie usunięcie omyłek w dokumentacji dotyczącej konkursu otwartego nr 1/2020 przeprowadzonego w terminie: 16.11.2020 – 30.11.2020

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą w biurze Stowarzyszenia do dnia 22.03.2021 r.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady LGD

Jan Wadoń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n.-kluby młodzieżowe, odbędzie się 22 marca 2021 r.  w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 2.Początek szkolenia o godzinie 9:00 . Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr 54 253 05 38

Program szkolenia

8:45 Rejestracja uczestników

8:00-9:00 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.

10:00-11:00 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawani a punktów.

Przerwa kawowa

11:15- 12:30 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

Przerwa kawowa

12:45-13:30 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku

13:30-14:00 Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 1/G/2021: Typ 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, coaching rówieśniczy)  Przedsięwzięcie III.I.2 Podnoszenie kompetencji, integracja oraz animacja mieszkańców LGD. Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00. Osoby które chcą skorzystać z doradztwa prosimy o kontakt telefoniczny (tel:54 253 05 38) w celu umówienia terminu.

Przechwytywanie

Dobrzyń n/W, 15.03.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/G/2021

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:

III Wsparcie procesu budowy  kapitału społecznego na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

III.1 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej na obszarze LGD poprzez realizację działań rewitalizacyjnych, informacyjnych i doradczych

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu:

Typ 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, coaching rówieśniczy)

  Przedsięwzięcie III.I.2 Podnoszenie kompetencji, integracja oraz animacja mieszkańców LGD.

Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju,

Czytaj więcej...

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25